Adres

RTB House SA
ul. Złota 61/101
00-819 Warszawa
mapa

Inspektor Ochrony Danych
Przemysław Szymański
RTB House S.A.
ul. 61/101 Złota
00-819 Warszawa
dpo@rtbhouse.com

Informacje rejestrowe

RTB House S.A.
ul. Złota 61/101
00-819 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000462115

kapitał zakładowy w wysokości 5.077.720,20 zł wpłacony w całości
NIP: 527-269-40-02